Stichting de Enk Lemelerveld 
 
Doelstelling: 
De stichting stelt ten doel de belangen te behartigen van mensen, die (vooralsnog) geen werkzaamheden kunnen verrichten op de reguliere arbeidsmarkt, zoals mensen met een verstandelijke beperking, een lichamelijk en/of psychische beperking, niet aangeboren hersenletsel en/of re-integratieverplichting, onder meer door de exploitatie van een dagactiviteitencentrum in Lemelerveld en het bieden van een passende begeleiding en/of verzorging, een en ander in de ruimste zin van het woord. De stichting is gericht op participatie van mensen met een beperking aan het maatschappelijke verkeer zoveel mogelijk te bevorderen en in stand te houden. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

Het beleidsplan: 
De stichting tracht haar doel, zoals genoemd bij de doelstelling, te bereiken door alle wettige middelen. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directie. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van het bestuur vast. De Raad van Toezicht bestaat uit natuurlijke personen van tenminste 3 en maximaal 5 leden. Jaarlijks stelt het Bestuur een algemeen beleidsplan vast voor het volgend boekjaar, met daarbij een begroting van baten en lasten voor het volgende boekjaar, vergezeld van een staat van kapitaalsuitgaven en de nodige toelichting en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant van de Stichting en brengt verslag uit aan de Raad van toezicht. De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening goed en wordt mede ondertekend door de voorzitter van de Raad van Toezicht. De stichting heeft samen met de stichting vrienden van de Enk als doel voorzieningen, materiaal en activiteiten te bekostigen die buiten het normale budget vallen en in direct belang zijn van de cliënten van de Enk. Zo kan de stichting bijdragen aan leuke extra's die niet uit de normale budgetten kunnen worden gefinancierd. 

Enkele voorbeelden van deze extra's zijn:
- Deelname aan het voetbaltoernooi 
- Dagje uit naar bv. dierentuin
- Open huis
- Materiaal voor het schilderatelier 
- Aanleg kippenren 
- Hulp bij project Penduka Namibië
- Aanleg bloemenweide in Lemelerveld 
- Nieuwe muziekinstallatie 
- Aanschaf van nieuwe meubels 
- Jaarafsluiting met een warme maaltijd 
- etc. 
 
Allereerst willen we een aantal jaarlijks terugkerende evenementen in stand houden, zoals deelname aan het voetbaltoernooi, dagje uit en de gezamenlijke jaarafsluiting. Het mee kunnen werken aan het project Penduka is belangrijk. Maar ook het kunnen aanschaffen van meubels, zodat de locatie leuk aangekleed kan worden en zodoende bijdraagt aan een fijne werkomgeving voor onze cliënten. 

Beloning
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed. 
 
Directie
Joop Holtmaat
 
Raad van Toezicht
Dhr. H. Holtmaat          Voorzitter    
Dhr. R. Alferink             Vice-voorzitter 
Mevr. I. ten Hove          Lid 
 
RSIN/fiscaal nummer/BSN van de Stichting is: 8588.73.072